Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Pi-groep, al 14 jaar in beweging

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen ziet toe op het Bestuur. Zowel de Bestuurder als de Raad van Commissarissen zijn geformeerd op basis van de wettelijke transparantie-eisen. Een Bestuursreglement regelt de verhouding tussen beiden. Daarin is tevens een paragraaf opgenomen over de wijze van oplossing van conflicten - als zich die voor zouden doen - tussen beide organen. De bezoldiging van de bestuurder voldoet aan de uitgangspunten van de zorgbrede Governancecode.

De Raad van Commissarissen rekent, naast zijn wettelijke taken, in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid de volgende taken en bevoegdheden:
• zorgdragen voor een goed functionerend Bestuur,
• zorgdragen voor een goed intern toezicht,
• functioneren als adviseur en klankbord voor de Bestuurder,
• het houden van integraal toezicht op het beleid van de Bestuurder en de algemene gang van zaken
  van de Pi-groep organisatie,
• het beoordelen van strategische beslissingen van de Bestuurder.

De Raad van Commissarissen ziet er in het bijzonder op toe, dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De beide organen maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Commissarissen worden gehanteerd.
Eenmaal per jaar houdt de Raad van Commissarissen een vergadering, waarin het functioneren van de Raad van Commissarissen en de Bestuurder wordt geëvalueerd. In deze evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Commissarissen en Bestuurder doorgenomen.

Geen van de leden van de Raad van Commissarissen heeft enige functie die hun op andere wijze verbindt met Pi-groep Zorg B.V. De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen vermeldt Pi-groep in haar jaarrekening.

Leden Raad van Commissarissen 2015-2016

De heer Mr. P. van der Zaag, voorzitter

Aandachtsgebieden:  

 • Algemeen
 • Management
 • externe zaken

overige functies:

 • Voorzitter Stichting Beatrixoord
 • Voorzitter Schotanus-stichting
 • Voorzitter Stichting De Jonge Trijntje
 • Bestuurslid Discriminatie Meldpunt Groningen
 • Lid Ledenraad Rabobank Drachten-Ureterp

Mevrouw E. Finnema, vice voorzitter

Aandachtsgebied:

 • Externe relaties

Overige functies: 

 • Lector Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg, NHL, Leeuwarden
 • Lid Raad van Toezicht, Fier, Leeuwarden
 • Lid Raad van Toezicht, NOVO, Groningen
 • Lid Raad van Toezicht, Promenscare en Cosis, Groningen
 • Lid Raad van Commissarissen, Cedin, Drachten
 • Lid Adviescommissie Kwaliteit, Kwaliteitsinstituut voor de Zorg
 • Lid landelijke stuurgroep ACTIZ-VGG
 • Lid Comité van aanbeveling, Odensehuis, Groningen
 • Jurylid landelijke FWG scriptieprijs Innovaties in de Zorg
 • Externe reviewer ZONMW
 • Redactie Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift Verpleegkunde
 • Eindredactie boek Verpleegkundige zorgverlening voor ouderen
 • Lid Interdem

De heer drs. E.H. Brouwer, lid

Aandachtsgebied:

 • Cliëntenzaken

Overige functies: 

 • Medisch Coördinator Medisch CoördinatieCentrum 'De Compagnons' 
 • Voorzitter Stichting Vrienden Grote Kerk Drachten
 • Lid commissie MIP van de Dokterswacht Friesland
 • Gastdocent Faculteit Farmacie RUG
 • Voorzitter Audit Perinatale Sterfte
 • Lid redactieraad CompagnonsNijs