Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Pi-groep, meer dan 15 jaar in beweging

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen ziet toe op het Bestuur. Zowel de Bestuurder als de Raad van Commissarissen zijn geformeerd op basis van de wettelijke transparantie-eisen. Een Bestuursreglement regelt de verhouding tussen beiden. Daarin is tevens een paragraaf opgenomen over de wijze van oplossing van conflicten - als zich die voor zouden doen - tussen beide organen. De bezoldiging van de bestuurder voldoet aan de uitgangspunten van de zorgbrede Governancecode.

De Raad van Commissarissen rekent, naast zijn wettelijke taken, in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid de volgende taken en bevoegdheden:
• zorgdragen voor een goed functionerend Bestuur,
• zorgdragen voor een goed intern toezicht,
• functioneren als adviseur en klankbord voor de Bestuurder,
• het houden van integraal toezicht op het beleid van de Bestuurder en de algemene gang van zaken
  van de Pi-groep organisatie,
• het beoordelen van strategische beslissingen van de Bestuurder.

De Raad van Commissarissen ziet er in het bijzonder op toe, dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De beide organen maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Commissarissen worden gehanteerd.
Eenmaal per jaar houdt de Raad van Commissarissen een vergadering, waarin het functioneren van de Raad van Commissarissen en de Bestuurder wordt geëvalueerd. In deze evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Commissarissen en Bestuurder doorgenomen.

Geen van de leden van de Raad van Commissarissen heeft enige functie die hun op andere wijze verbindt met Pi-groep Zorg B.V. De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen vermeldt Pi-groep in haar jaarrekening.

Leden Raad van Commissarissen 2019

Voorzitter: de heer D.A. Fokkema

Algemeen lid: de heer J. Fierstra, met als aandachtsgebied Financiën