Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Pi-groep, meer dan 15 jaar in beweging

Bestuur & Organisatie

Bestuur

Kim van der Linden is de Directeur-Bestuurder van Pi-groep. Daarnaast houdt de  Raad van Commissarissen toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken. Ook adviseert zij de bestuurder en functioneert als klankbord.

Organisatie

Pi-groep is een maatschappelijke organisatie in de rechtsvorm van een besloten vennootschap, zonder winstoogmerk en zet de winst in voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van onze cliënten.

Pi-groep is daarom, net als andere zorginstellingen, geen winstbelasting en BTW verschuldigd. De inkomsten komen daarbij voort uit door de overheid aangestuurde financieringsstromen, zoals de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

De organisatie als geheel handelt in de geest van de Zorgbrede Governancecode 2017.