Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Samen investeren in jouw toekomst

Kosten en vergoedingen

Behandeling en/of begeleiding wordt, afhankelijk van het type zorg, vergoed door de zorgverzekeraar (vanuit het basispakket) of gemeente (Wmo). Bij vergoeding door de zorgverzekeraar is een verwijzing van uw huisarts of een erkende verwijzer noodzakelijk. In geval van vergoeding door de gemeente is een indicatie van uw gemeente nodig.

De kosten van uw behandeling en/of begeleiding bestaan uit directe en indirecte kosten. Directe kosten zijn activiteiten waar u direct bij betrokken bent. Daarnaast zijn er ook 'indirecte kosten'. Dit zijn kosten van activiteiten waar u niet direct bij betrokken bent, maar die noodzakelijk zijn om uw behandeling te organiseren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan overleg tussen behandelaren over uw behandeling, het rapporteren in uw dossier en de correspondentie met uw huisarts.

Jeugd (tot 18 jaar)

Behandeling of begeleiding van jeugdigen tot 18 jaar wordt geheel vergoed door de gemeente. M.b.t. jeugdzorg is de ouderbijdrage per 01-01-2016 komen te vervallen.Om voor vergoeding door de gemeente in aanmerking tot komen is een indicatie van de gemeente nodig. In sommige gevallen wordt deze indicatie afgegeven door het gebiedsteam; in veel gevallen is een verwijzing vanuit de huisarts of het regiecentrum voldoende om voor een indicatie door de gemeente in aanmerking te komen. Pi-groep kan alleen jeugdigen in zorg nemen waarvan de ouders of verzorgers wonen in een gemeente waarmee Pi-groep een contract heeft.

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Voor volwassenen geldt dat behandeling en/of begeleiding, afhankelijk van het type zorg, vergoed wordt door de zorgverzekeraar (vanuit basispakket) of de gemeente (Wmo). Bij vergoeding door de zorgverzekeraar is een verwijzing van uw huisarts of een erkende verwijzer noodzakelijk. In geval van vergoeding door de gemeente is een indicatie van uw gemeente nodig.
Het is mogelijk dat u zorg ontvangt die deels vergoed wordt door de zorgverzekeraar en voor een ander deel door de gemeente.

Vergoeding door de zorgverzekering

Pi-groep stuurt de rekening over uw behandeling naar uw zorgverzekeraar. De factuur is conform de wettelijke regelgeving, die is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bij de zorg  die vergoed wordt door de zorgverzekering geldt een eigen risico. De nota voor dit eigen risico ontvangt u van uw zorgverzekering. Pi-groep kan u alleen zorg bieden als zij een contract heeft met uw Zorgverzekeraar. Pi-groep heeft voor 2019 een contract met alle zorgverzekeraars, behalve met zorgverzekeraar CZ. Afhankelijk van uw type polis bij CZ is het  mogelijk toch zorg te ontvangen. Het is dan van belang vooraf contact op te nemen met onze Centrale Zorgadministratie op nummer 0800 – 744 76 37.

>> Bekijk hier met welke zorgverzekeraars Pi-groep een contract heeft afgesloten.

>> Bekijk hier of uw behandeling door uw verzekeraar vergoed wordt

Vergoeding door de gemeente

Pi-groep stuurt de rekening over uw zorg naar uw gemeente. U betaalt voor deze zorg een eigen bijdrage; de nota voor de eigen bijdrage ontvangt u van het CAK.
Als u gebruik maakt van verschillende vormen van zorg gelden hiervoor ook verschillende vergoedingen. Hiervoor verwijzen zij naar het kostenoverzicht onder het kopje 'Wie betaalt de rekening?" Pi-groep kan alleen Wmo zorg leveren als u woont in een gemeente waarmee Pi-groep een contract heeft. Bekijk hier de gemeenten waar Pi-groep een contract mee heeft.

Eigen risico en eigen bijdrage

De eigen bijdrage staat los van het wettelijk verplichte eigen risico. Het kan zijn dat u een deel van uw zorg betaalt uit uw eigen risico. Dat is afhankelijk van uw eerder gemaakte zorgkosten en de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Verplicht en vrijwillig eigen risico

Verplicht eigen risico
Voor iedereen van 18 jaar of ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet. Het verplicht eigen risico in 2019 bedraagt €385,- per verzekerde. Dit bedrag betaalt u pas wanneer u zorg gebruikt die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen verplicht eigen risico.

Vrijwillig eigen risico
U kunt bovenop het verplicht eigen risico een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken met de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar geeft dan een korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering.  Het vrijwillig eigen risico kan oplopen tot € 500,- waardoor het totale eigen risico maximaal (€ 385,- + € 500,- =) € 885,- is in 2019. De zorgverzekeraar kan, indien van toepassing, het vrijwillig eigen risico bij u in rekening brengen na afloop van de behandeling. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar indien u meer wilt weten over het verplicht en vrijwillig eigen risico, of over het bedrag wat u nog heeft openstaan.

Eigen bijdrage
Naast het verplicht en vrijwillig eigen risico voor de zorgverzekeringswet is voor de zorg die wordt geboden vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) sprake van een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van uw inkomen. Via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt de eigen bijdrage bij u in rekening gebracht.

Aanvullende verzekering

Sommige behandelingen vallen niet onder de basisverzekering van de zorgverzekeringswet (Zvw), maar kunnen wel worden vergoed vanuit een afgesloten aanvullende verzekering. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren wat er vergoed wordt.

Wie betaalt de rekening?

De rekening wordt in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar of uw gemeente. U betaalt een eigen risico of een eigen bijdrage. Als u gebruik maakt van verschillende vormen van zorg gelden hiervoor ook verschillende vergoedingen. Hiervoor verwijzen wij naar onderstaande kostenoverzichten:
- GGZ kosten volwassenen
- GGZ kosten kind en jeugd tot 18 jaar

Betaling factuur

Op basis van de afspraken met zorgverzekeraars en gemeenten wordt er een factuur samengesteld van de kosten van de zorg die u heeft ontvangen. Deze factuur wordt door Pi-groep gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar of gemeente. Mocht u aan de hand van deze informatie nog vragen hebben over uw factuur, kunt u contact opnemen met de Centrale Zorgadministratie van Pi-groep. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0800 744 76 37.

Afspraak afzeggen

Een behandeling heeft het beste resultaat als u alle voor u gereserveerde afspraken bijwoont. Indien u door omstandigheden uw afspraak niet na kunt komen, verzoeken wij u dat uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak te doen. Hiervoor neemt u contact op met een medewerker van de servicedesk via telefoonnummer 088 - 744 76 37 of het emailadres friesland@pi-groep.eu of flevoland@pi-groep.eu. Bij het niet tijdig afzeggen van afspraken kunnen wij kosten bij u in rekening brengen. Dit geldt uitsluitend voor behandelafspraken.

Niet verzekerd of verzekerd in het buitenland

Indien u (nog) niet verzekerd bent, of verzekerd bent in het buitenland, dan kunt u gewoon bij Pi-groep terecht voor behandelingen. U betaalt dan meestal de behandeling zelf. De kosten zijn afhankelijk van de soort en de duur van de behandeling. Neemt u vooraf contact op met de servicedesk van Pi-groep via 0800 – 744 76 37.

Zelf betalen

U kunt ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen, ongeacht of u wel of niet verzekerd bent. De factuur wordt dan niet naar de zorgverzekeraar verstuurd, maar naar u zelf. De kosten zijn afhankelijk van de soort en de duur van de behandeling.

>> Lees hier meer over zelf uw behandeling betalen

Meer informatie

Voor meer informatie over de vergoeding van behandelingen, kunt u contact opnemen met het Pi-groep via telefoonnummer 0800 – 744 76 37.