Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

zorg | samenleving | werk

Welke informatie wordt uitgewisseld met de verwijzer?

Een aanmelding of verwijzing kan op de volgende wijze plaatsvinden:

 • telefonisch tijdens kantooruren (via 088 – 744 76 37);
 • per mail via friesland@pi-groep.eu of flevoland@pi-groep.eu;
 • door huisartsen via Zorgdomein.

De verwijzer is vaak de huisarts, maar kan ook een medisch specialist zijn.

De aanmelding

In deze aanmelding vermeldt de verwijzer de volgende informatie:

 1. contactgegevens huisarts, geadresseerde en cliënt;
 2. contactpersoon voor de verwijzing, wanneer en hoe deze bereikt kan worden;
 3. hoe de ontvanger de cliënt of zijn thuisfront kan bereiken;
 4. contactgegevens van de tweede ouder bij minderjarige kinderen met gescheiden ouders;
 5. emailadres van de cliënt;
 6. waarvoor de cliënt wordt aangemeld (behandeling SGGZ, GBGGZ, verblijf vanuit de Zvw, beschermd wonen, begeleiding, dagbesteding);
 7. of er al dan niet sprake is van een heraanmelding.


Nadat de cliënt bij Pi-groep is aangemeld neemt Pi-groep binnen 48 uur contact op met de cliënt. Na dit telefonische contact wordt de intake gepland. De verwijzer wordt hiervan op de hoogte gesteld. Indien er sprake is van een wachttijd voor de intake wordt dit aan de cliënt en de verwijzer gemeld en wordt een inschatting gegeven van de duur van de wachttijd. Tevens wordt bij een vermoeden van urgentie door de intaker contact opgenomen met de huisarts.

Indien meer gegevens nodig zijn dan in de verwijzing staat vermeld wordt, nadat toestemming van cliënt, de volgende informatie opgevraagd bij de verwijzer:

  • medische voorgeschiedenis;
  • medicijngebruik.

Na de intake

Na afloop van de intake en het stellen van de diagnose wordt de verwijzer geïnformeerd over de afspraken die samen met de cliënt in het behandel- en begeleidingsplan zijn vastgelegd. Als blijkt dat behandeling in de gespecialiseerde ggz of generalistische basis ggz niet is aangewezen zorgt de regiebehandelaar ervoor dat de cliënt wordt terugverwezen naar de huisarts.

Tijdens de behandeling

De verwijzer ontvangt regelmatig een terugkoppeling. In ieder geval wordt elk half jaar het verslag van het multidisciplinair overleg (MDO) naar de verwijzer gestuurd via e-brief.

Bij het afsluiten van de behandeling of begeleiding

Na afronding van de behandeling of begeleiding wordt de verwijzer hiervan ook op de hoogte gesteld zodat de verwijzer, vaak de huisarts, de cliënt kan ondersteunen om terugval te voorkomen.